Válaszd a Lidl-t

Állásajánlatok

Város vagy irányítószám nem található

 
  Aktuális állásajánlatok » Minden állásajánlat Állások

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

• Mi történik adataival?
• Biztonság
• Személyes adatainak feldolgozása, felhasználása
• Cookiek és alkalmazásuk
• Jogában áll!
• Elektronikus hírlevél
• E-mail levelezés, ingatlanajánlat
• Egyéb adatkezelések
• Jogorvoslat
• Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra. Manapság életünk minden területén egyre nagyobb figyelmet kap az adatvédelem. E tendenciát cégünk úgyszintén magáénak érzi, ezért szeretnénk megszokott szolgáltatásaink mellett e téren is maximálisan megfelelni és egyúttal biztosítani a vásárlóinkat, érdeklődőinket megillető információs önrendelkezési jogokat. Jogszabályi alapot az adatvédelemmel összefüggő szabályozások adnak, így különösen:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
- 2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)

Tájékoztatjuk, hogy a LIDL Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) (továbbiakban Lidl), mint adatkezelő, jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Mi történik adataival?

A Lidl szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor az Önök önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A rögzített adatokat elsősorban vásárlóinkkal való kapcsolatápolás illetőleg reklám céljából használjuk fel. A Lidl a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.

2. Biztonság

A Lidl honlapját kiszolgáló web szervert a Lidl németországi anyacége üzemelteti. Az Ön biztonsága érdekében adatai a hozzárendelési folyamat során szigorúan kódolva kerülnek továbbításra. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felvilágosításért bármikor fordulhat az anyacéghez. A honlap adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: http://www.lidl.de/de/Datenschutz

A Lidl a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Lidl az adatkezelés során megőrzi a
a) titkosságot: csak az férhessen az információkhoz, aki erre jogosult
b) sértetlenséget: információk és felhasználás módszereinek pontossága és teljessége
c) rendelkezésre állást: jogosult szükség esetén valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz
A Lidl a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy valamennyi biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékokkal szolgálhasson.

3. Személyes adatainak feldolgozása, felhasználása

A Lidl szolgáltatásaihoz (értékelés, véleménykutatás, rendelés stb.) kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének. Bizonyos esetekben szükségessé válhat más alvállalkozók igénybevétele a megadott adatok kezelése, tárolása során, illetőleg ezen adatok jogszabályi előírások alapján továbbításra is kerülhetnek, mely tényről a Lidl minden esetben külön értesíti közönségét.
Honlapunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését egy külső szolgáltató segíti (Ertracker: http://www.ertracker.de). A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el, melyek képesek felhasználói adatok gyűjtésére. Bármikor lehetősége van a szolgáltatón keresztül ezt az adatrögzítést ill. tárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. Hangsúlyozandó, hogy a szolgáltató által alkalmazott beállítások teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.


4. Cookiek és alkalmazásuk

Annak érdekében, hogy honlapunk látogatásakor minél nagyobb kényelmet biztosítsunk látogatóinknak, a termékkínálatunk megjelenítéséhez cookiekat alkalmazunk. A cookie (http süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak.
Vagyis: A süti a weboldal által létrehozott fájl, amelynek segítségével a honlap a felhasználó számítógépén közvetlenül tárolhat információt. Így képesek például megjegyezni a weboldalak a személyes beállításokat illetve a későbbiekben a honlapra visszatérve a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal.

Természetesen beállítható, hogy böngészője ne tárolja a sütiket. Internet Explorer 9 esetében a következőképpen:

- „Eszközök” menüpont alatt, „Internetbeállítások”
- Klikkeljen az „Adatvédelem” fülre
- A „Beállítások”alatt lévő csúszkát csúsztassa felfelé, ezzel valamennyi cookie blokkolva lesz
- „OK” gombbal megerősítés Firefox alkalmazása esetén:
- Menülista Firefox Eszközök Beállítások
- Klikkeljen az „Adatvédelem”-re
- „Süti elfogadása a webhelyekről” funkció kikapcsolása (pipa eltávolítása a négyzetből, kattintással)
- „OK” gombbal megerősítés

5. Jogában áll!

Adatai kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást, helyesbítést valamint személyes adatainak törlését, zárolását kérheti. Lehetősége van továbbá, hogy bármikor ellentmondással éljen adatainak reklám céljából történő felhasználásával. Ezen esetekben szíveskedjék írásban vagy személyesen lent nevezett adatkezelőhöz fordulni.

6. Elektronikus hírlevél

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a Lidl a regisztrációja során megadott e-mail címén keresztül, heti rendszerességgel reklám ajánlatával (termékek, akciók, nyereményjáték, újdonságok stb.) felkeresse.
A kezelt adatok köre: e-mail cím és név közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenes visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó személyes adatait nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük és részére a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van honlapunkon a „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva az ott található módszerek (postai vagy online út) bármelyikével illetve direkt hírlevelünkben.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: 00809-0009.

7. E-mail levelezés, ingatlanajánlat

Honlapunkon alkalma van fogyasztói jogait a Lidl központhoz (info@lidl.hu) intézett elektronikus levelezés formájában érvényesíteni, illetve új ingatlanok felkutatása céljából számunkra honlapunkon keresztül információkat szolgáltatni.
A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és e-mail címe, valamint az e-mailben megadott egyéb személyes adat, melyek 3 hónapig kerülnek megőrzésre. Adatainak azonnali törlését ezen időtartam alatt is bármikor kérheti.

8. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Lidl a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Főbb adatkezelési azonosítóink:

Elektronikus megfigyelőrendszer: 809-0023, 809-0024
Vásárlói adatok: 809-0018
Talált tárgyak nyilvántartása: 809-0020
Lidl elektronikus hírlevél: 809-19
Lidl nyereményjáték: 40682
Jelentkezői adatbank: 40681

9. Jogorvoslat

Az érintetett jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Érintett kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a fentebb nevezett Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Adatkezelő: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6.
Cégjegyzékszám: 01-06-757718
Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 21588017-2-44
info@lidl.hu vagy adatvedelem@lidl.hu
Adatfeldolgozó: United MailSolution GmbH.
D-Németország, 40221 Düsseldorf, Kaistrasse 2.

Adatvédelmi auditorunk: www.ppos.hu/audit A Lidl fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.